headercollenginyers2010

SERVEIS
  1. Enginyeria de plantes de biogàs i  cogeneració de residus  urbans i agrícoles . Tractaments d’aigües.
  2. Project Management de Plantes. Construcció de maquinaria de procés. Directives CEE.
  3. Modelització i anàlisi de la rendibilitat inversions tècniques/maquinaries a processos agrícoles, industrials i territorials.

EIXOS DE REFERENCIA


Minimització dels residus i tractament en origen.
Maximització  del procés, utilitzant  materials del procés/explotació disponibles.
Preservació de  l'eficàcia funcional de cada equip de la planta i del conjunt.
Minimització de las substancies auxiliares contaminants.
Minimització los consums d’energia de cada equip i harmonització del conjunt.
Preferència per  materials constructius renovables.
Us de consumibles para la seva descomposició natural i  manteniment integral.
Vigilància i control "des de dins del procés” ,reduint formació de substancies perilloses” i el mal funcionament dels motors de cogeneració.
Selecció de processos i substàncies  minimitzadores del potencial de sinistralitat.
 

cogeneració

                     Copyright (c) 2004-2011. Coll Enginyers S.L. All rights reserved.